Culture matters 

Kulturmødet Mors har siden 2016 haft et hovedtema hvert år. I 2018 var hovedtemaet ’At bygge bro’. I 2017 var temaet ’At lukke op’, mens der i 2016 blev spurgt ’Hvor er Danmark’. De kommende tre år 2019-2021 bliver programmet præsenteret under overskriften CULTURE MATTERS. 

Vi står i en tid, hvor den gamle verden er under forandring og den nye verden stadig står åben. Vi skal være nysgerrige. Vi bliver nødt til at genopdage, samarbejde på nye måder og turde gå med nye drømme. Som dengang andelsbevægelsen, kampen om ligestilling og 68’er oprøret ændrede verden.

Med Culture Matters slår vi fast, at kunst og kultur er afgørende for vores samfund, vores fællesskaber og den fremtid, vi ønsker at skabe. At det er med kunsten og kulturen, vi bliver klogere på verden, bevarer nysgerrigheden, modet til at stille kritiske spørgsmål og får inspiration til at gentænke løsninger på fremtidens udfordringer. 

Culture Matters er ikke et tema, men et mind-set, der sætter rammen for alt, hvad vi gør, mens vi hvert år vælger en række temaspor som drivkraft for udvikling af programindhold med noget på hjertet. I 2019 præsenterer vi syv temaspor.

Temaer 2019


1

FN´s VERDENSMÅL

FN´s verdensmål er afgørende for en bæredygtig omstilling. For en renere, bedre og mere retfærdig verden for alle. Målene tydeliggør de udfordringer, vi står overfor, og det potentiale, vi har for at indfri dem. Kunst og kultur fremgår ikke eksplicit af de 17 verdensmål, men er en vigtig medspiller, når vi skal gentænke den måde, vi lever på. Kunsten kan som noget helt særligt sanseliggøre verdens udfordringer og skabe engagement. Kulturlivet har flere steder taget verdensmålene til sig og skaber de store fortællinger, der er nødvendige, når vi skal forstå og omsætte målene til handling. Vi henter inspiration hos dem, der sætter en bæredygtig dagsorden og viser vejen. 


2

KREATIVE PARTNERSKABER

En ny bæredygtig, etisk- og socialbevidst generation stiller krav til virksomheders samfundsengagement. Kreative partnerskaber mellem kultur og erhverv muliggør værdibaserede samarbejder, hvor det sociale og kulturelle engagement er i højsædet. For kulturlivet har det ført til nye forretningsmodeller uden at gå på kompromis med virksomhedens bundlinje eller kulturaktørernes integritet. Hvad betyder det for en virksomhed og en kulturaktør at indgå i et kunstnerisk samarbejde og hvad er værdien?
Vi sætter spot på de nye partnerskaber – også dem, hvor kulturaktører træder nye stier sammen.


3

DEN KREATIVE BY

Kreative byer er fremtidens verdensbyer. De dyrker deres forskellighed, fremmer mangfoldighed, favner deres kulturarv og skaber rum for et miljø, hvor dristighed bliver belønnet, kunst bliver værdsat og energien fra nye borgere bliver udnyttet. Fortællingen om Danmarks kreative byer handler ikke kun om storbyerne. Mindre byer transformerer succesfuldt initiativerne til mindre målestok og aktiverer mange steder et stort kreativt potentiale. Hvilke byer har haft succes med at bruge kultur og kreativitet til at fremme bæredygtig byudvikling, skabe arbejdspladser og forbedre livskvaliteten for borgerne? Vi inviterer gode eksempler indenfor.


4

DEMOKRATI OG DANNELSE

Vores kulturarv er broen mellem fortid og nutid. Det er det fundament, hvorfra vi som mennesker og samfund skaber fælles referencer, erfaringer og identitet. I en tid, hvor globalisering, fake news og datausikkerhed skaber frygt og mistro, har vi brug for dannende fællesskaber, der kan samtale og samarbejde på tværs af grænser. Det er afgørende for et demokrati, at vi åbent kan reflektere over, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvordan vi kommer i bevægelse mod den fremtid, vi ønsker at skabe. Vi undersøger kunstens og kulturens rolle som sammenhængskraft og som fundament, hvorfra vi kan skabe forandring.


5

KULTUR OG SUNDHED

Flere oplever at blive ramt af livstilssygdomme, alderdomsrelaterede sygdomme og psykiske sygdomme som angst, stress og depression. Sundhedsudfordringen er højt på den politiske dagsorden og har igangsat forskning i, hvordan leg, bevægelse og kulturelle aktiviteter kan bidrage til øget livskvalitet for mennesker med ondt i livet. Initiativer som kultur-på-recept og museumsbesøg for demente peger på, at kulturelle oplevelser virker sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende. Vi går tæt på de erfaringer, der er gjort og spørger, hvilken viden, der er brug for, hvis kulturelle sundhedstilbud skal styrkes i fremtiden.


6

NÆSTE GENERATION

Børn og unge er det brændstof, vi skal leve af i fremtiden. De skal klædes på med kreative kompetencer, kritisk sans og mod til at nå stjernerne. Forskning peger på, at børn og unges adgang til kunstneriske og kulturelle aktiviteter ikke alene giver værdifulde oplevelser, men styrker deres innovation, samarbejdsevne og selvværd. Men hvordan sikrer vi, at kunst og kreativitet er en naturlig del af livet for alle børn og unge? Hvordan skaber vi talentudvikling på alle niveauer, så næste generation af musikere, filmskabere og kunstnere får luft under vingerne? Med de spørgsmål stiller vi skarpt på folkeskolen, musikskolerne, billedskolerne, kulturskolerne og de kunstneriske uddannelser. 


7

MEDIER OG DIGITALISERING

Digitaliseringen skaber gennemgribende forandring af vores medieforbrug- og mediekultur. Det sætter tilliden til medierne på prøve og udfordrer den offentlige samtale. Samtidig har mulighederne for at skabe sin egen stemme i medie- og kulturlandskabet aldrig været større. I kunst- og kulturverdenen ændrer digitalisering fundamentalt forretningsmodellerne i film- og musikbranchen, mens digitale teknologier som virtual reality, artificiel intelligens og augmented reality introducerer alternative publikumsoplevelser og kunstneriske muligheder. Med stærke stemmer på scenen spørger vi, hvad udviklingen betyder.